ສະຖິຕິບັນຊີລາຍຊື່ເຂົ້ານຳໃຊ້ບັນດາລະບົບ ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ e-office


ກັບຄືນ
ແຂວງ ຈຳນວນ
ຄຳມ່ວນ 82
ຈຳປາສັກ 0
ສາລະວັນ 0
ສະຫວັນນະເຂດ 69
ຊຽງຂວາງ 112
ໄຊຍະບູລີ 94
ໄຊສົມບູນ 27
ເຊກອງ 74
ບໍລິຄໍາໄຊ 77
ບໍ່ແກ້ວ 71
ຜົ້ງສາລີ 252
ຫຼວງນ້ຳທາ 115
ຫຼວງພະບາງ 82
ວຽງຈັນ 0
ອັດຕະປື 46
ອຸດົມໄຊ 84
ຫົວພັນ 182
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1478