ສະຖິຕິບັນຊີລາຍຊື່ເຂົ້ານຳໃຊ້ບັນດາລະບົບ ລະບົບ G-Share G-Drive


ກັບຄືນ
ແຂວງ ຈຳນວນ
ຄຳມ່ວນ 229
ຈຳປາສັກ 98
ສາລະວັນ 40
ສະຫວັນນະເຂດ 664
ຊຽງຂວາງ 27
ໄຊຍະບູລີ 50
ໄຊສົມບູນ 257
ເຊກອງ 94
ບໍລິຄໍາໄຊ 129
ບໍ່ແກ້ວ 103
ຜົ້ງສາລີ 57
ຫຼວງນ້ຳທາ 130
ຫຼວງພະບາງ 150
ວຽງຈັນ 91
ອັດຕະປື 80
ອຸດົມໄຊ 510
ຫົວພັນ 45
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 184