ສະຖິຕິບັນຊີລາຍຊື່ເຂົ້ານຳໃຊ້ບັນດາລະບົບ ລະບົບເວັບໄຊລັດຖະບານ G-web


ກັບຄືນ
ແຂວງ ຈຳນວນ
ຄຳມ່ວນ 0
ຈຳປາສັກ 3
ສາລະວັນ 5
ສະຫວັນນະເຂດ 2
ຊຽງຂວາງ 1
ໄຊຍະບູລີ 2
ໄຊສົມບູນ 1
ເຊກອງ 2
ບໍລິຄໍາໄຊ 1
ບໍ່ແກ້ວ 0
ຜົ້ງສາລີ 9
ຫຼວງນ້ຳທາ 1
ຫຼວງພະບາງ 0
ວຽງຈັນ 0
ອັດຕະປື 2
ອຸດົມໄຊ 0
ຫົວພັນ 1
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1