ສະຖິຕິບັນຊີລາຍຊື່ເຂົ້ານຳໃຊ້ບັນດາລະບົບ ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ VC


ກັບຄືນ
ແຂວງ ຈຳນວນ
ຄຳມ່ວນ 34
ຈຳປາສັກ 157
ສາລະວັນ 131
ສະຫວັນນະເຂດ 3
ຊຽງຂວາງ 144
ໄຊຍະບູລີ 1639
ໄຊສົມບູນ 123
ເຊກອງ 41
ບໍລິຄໍາໄຊ 141
ບໍ່ແກ້ວ 15
ຜົ້ງສາລີ 271
ຫຼວງນ້ຳທາ 191
ຫຼວງພະບາງ 154
ວຽງຈັນ 57
ອັດຕະປື 6
ອຸດົມໄຊ 853
ຫົວພັນ 276
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 4