ສະຖິຕິບັນຊີລາຍຊື່ເຂົ້ານຳໃຊ້ບັນດາລະບົບບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ