ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ 0 0 2 0 0 0 0
ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ 0 0 8 0 0 0 0
ເມືອງເມິງ 0 0 5 0 0 0 0
ເມືອງຜາອຸດົມ 0 0 5 0 0 0 0
ເມືອງປາກທາ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 0 0 26 0 0 0 14
ພະແນກ ພາຍໃນ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ຍຸຕິທຳ 0 0 1 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກຊ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ການເງິນ 0 0 5 0 0 0 0
ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ການຕ່າງປະເທດ 0 0 1 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກສ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 0 0 2 0 0 0 0
ຫ້ອງວ່າການແຂວງ 0 0 5 0 1 0 1
ອື່ນໆ 71 13 22 103 0 0 0