ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ 0 0 3 0 0 0 0
ເມືອງສິງ 0 0 4 0 0 0 0
ເມືອງລອງ 0 0 108 0 0 0 0
ເມືອງວຽງພູຄາ 0 0 92 0 0 0 0
ເມືອງນາແລ 0 0 86 0 0 0 0
ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 0 0 42 0 0 1 149
ພະແນກ ພາຍໃນ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ຍຸຕິທຳ 0 0 2 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກຊ 0 0 6 0 0 0 0
ພະແນກ ການເງິນ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ 0 0 3 0 0 0 0
ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 0 0 4 0 0 0 0
ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 0 0 74 0 0 0 0
ພະແນກ ການຕ່າງປະເທດ 0 0 32 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກສ 0 0 5 0 0 0 0
ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 0 0 33 0 0 0 0
ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 0 0 61 0 0 0 0
ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 0 0 46 0 0 0 0
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 0 0 72 0 0 0 0
ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 0 0 34 0 0 0 0
ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 0 0 4 0 0 0 0
ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 0 0 57 0 0 0 0
ຫ້ອງວ່າການແຂວງ 0 0 55 0 1 0 42
ອື່ນໆ 115 69 365 130 0 0 0