ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ເມືອງຫຼວງພະບາງ 0 0 18 0 0 0 0
ເມືອງຊຽງເງິນ 0 0 3 0 0 0 0
ເມືອງນານ 0 0 3 0 0 0 0
ເມືອງປາກອູ 0 0 1 0 0 0 0
ເມືອງນ້ຳບາກ 0 0 3 0 0 0 0
ເມືອງງອຍ 0 0 3 0 0 0 0
ເມືອງປາກແຊງ 0 0 1 0 0 0 0
ເມືອງໂພນໄຊ 0 0 1 0 0 0 0
ເມືອງຈອມເພັດ 0 0 1 0 0 0 0
ເມືອງວຽງຄຳ 0 0 3 0 0 0 0
ເມືອງພູຄູນ 0 0 1 0 0 0 0
ເມືອງໂພນທອງ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 0 0 38 0 0 0 103
ພະແນກ ພາຍໃນ 0 0 3 0 0 0 0
ພະແນກ ຍຸຕິທຳ 0 0 1 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກຊ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ການເງິນ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 0 0 4 0 0 0 0
ພະແນກ ການຕ່າງປະເທດ 0 0 3 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກສ 0 0 36 0 0 0 0
ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 0 0 3 0 0 0 0
ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 0 0 3 0 0 0 0
ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 0 0 3 0 0 0 0
ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 0 0 3 0 0 0 0
ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 0 0 3 0 0 0 0
ຫ້ອງວ່າການແຂວງ 0 0 10 0 1 0 51
ອື່ນໆ 82 34 75 150 0 0 0