ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ເມືອງ ຊານໄຊ 0 0 33 0 0 0 0
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ 0 0 43 0 0 0 0
ເມືອງ ສາມັກຄີໄຊ 0 0 40 0 0 0 0
ເມືອງ ສະໜາມໄຊ 0 0 45 0 0 0 0
ເມືອງ ພູວົງ 0 0 10 0 0 0 0
ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 0 0 28 0 0 1 4
ພະແນກ ພາຍໃນ 0 0 6 0 0 0 0
ພະແນກ ຍຸຕິທຳ 0 0 5 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກຊ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ການເງິນ 0 0 5 0 0 0 0
ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ 0 0 5 0 0 0 0
ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 0 0 8 0 0 0 0
ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 0 0 6 0 0 0 0
ພະແນກ ການຕ່າງປະເທດ 0 0 6 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກສ 0 0 7 0 0 0 0
ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 0 0 6 0 0 0 0
ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 0 0 6 0 0 0 0
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 0 0 6 0 0 0 0
ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 0 0 7 0 0 0 0
ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 0 0 6 0 0 1 0
ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 0 0 8 0 0 0 0
ຫ້ອງວ່າການແຂວງ 0 0 15 0 1 0 0
ອື່ນໆ 46 62 81 80 0 0 2