ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ເມືອງໄຊ 0 0 41 0 0 0 0
ເມືອງຫລາ 0 0 30 0 0 0 0
ເມືອງນາໝໍ້ 0 0 29 0 0 0 6
ເມືອງງາ 0 0 27 0 0 0 0
ເມືອງແບ່ງ 0 0 27 0 0 0 0
ເມືອງຮຸນ 0 0 30 0 0 0 0
ເມືອງປາກແບ່ງ 0 0 28 0 0 0 0
ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 0 0 27 0 0 0 263
ພະແນກ ພາຍໃນ 0 0 33 0 0 0 0
ພະແນກ ຍຸຕິທຳ 0 0 1 0 0 0 25
ກອງບັນຊາການ ປກຊ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ການເງິນ 0 0 1 0 0 0 65
ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 0 0 4 0 0 0 0
ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 0 0 4 0 0 0 0
ພະແນກ ການຕ່າງປະເທດ 0 0 24 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກສ 0 0 3 0 0 0 10
ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 0 0 4 0 0 0 0
ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 0 0 16 0 0 0 0
ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 0 0 3 0 0 0 0
ຫ້ອງວ່າການແຂວງ 0 0 53 0 1 0 80
ອື່ນໆ 84 60 255 510 0 0 404