ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຊຳເໜືອ 0 0 2 0 0 0 0
ຊຽງຄໍ້ 0 0 4 0 0 0 0
ເມືອງຮ້ຽມ 0 0 3 0 0 0 0
ວຽງໄຊ 0 0 7 0 0 0 0
ຫົວເມືອງ 0 0 6 0 0 0 0
ຊຳໃຕ້ 0 0 5 0 0 0 0
ສົບເບົາ 0 0 5 0 0 0 0
ເມືອງແອດ 0 0 3 0 0 0 0
ເມືອງກອັນ 0 0 3 0 0 0 0
ເມືອງຊ່ອນ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 0 0 23 0 0 1 120
ພະແນກ ພາຍໃນ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ຍຸຕິທຳ 0 0 2 0 0 0 16
ກອງບັນຊາການ ປກຊ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ການເງິນ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ການຕ່າງປະເທດ 0 0 27 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກສ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 0 0 2 0 0 0 0
ຫ້ອງວ່າການແຂວງ 0 0 9 0 1 0 100
ອື່ນໆ 182 32 28 45 0 0 40