ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການ ກະຊວງ ຕສ 0 0 84 0 0 1 99
ສູນບໍລິຫານລັດ 0 0 47 0 0 6 624
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 0 0 34 0 0 1 26
ກົມຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ 0 0 31 0 0 1 0
ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 0 0 53 0 0 0 69
ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ 0 0 55 0 0 0 27
ກົມໄປສະນີ 0 0 26 0 0 1 0
ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ 0 117 76 0 0 1 90
ກົມຄວາມປອດໄພໄຊເບີ 0 0 31 0 0 0 0
ກົມກວດກາ 0 0 29 0 0 0 0
ສູນສົ່ງເສີມ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ 0 0 28 0 0 1 0
ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ 0 0 37 0 0 1 0
ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ 0 0 40 0 0 0 0
ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕອນ 0 0 37 0 0 0 0
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີອັດສະລິຍະ 0 0 33 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 0 0 0
ອື່ນໆ 597 1270 0 637 0 0 0