ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການ ຖວທ 0 0 0 0 0 0 0
ກົມປະຊາສຳພັນ 0 0 38 0 0 0 55
ກົມເລຂາ 0 0 56 0 0 0 0
ກົມຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ 0 0 62 0 0 0 0
ກົມບໍລິຫານ ພິທີການ ແລະ ການເງິນ 0 0 81 0 0 0 0
ກົມນິຕິກຳ 0 0 31 0 0 0 0
ກົມກວດກາ 0 0 33 0 0 0 0
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 0 0 33 0 0 0 0
ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ 0 0 29 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 1 0 0
ອື່ນໆ 259 408 10 363 0 0 0