ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການກະຊວງ 0 0 63 0 0 0 2
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 0 0 29 0 0 0 0
ກົມກວດກາ 0 0 29 0 0 0 0
ກົມນິຕິກຳ 0 0 12 0 0 0 0
ກົມແຜນການ 0 0 63 0 0 0 0
ກົມປະເມີນຜົນ 0 0 56 0 0 0 0
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ 0 0 74 0 0 0 0
ກົມຮ່ວມມືສາກົນ 0 0 53 0 0 0 0
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 0 0 139 0 0 0 0
ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 0 0 86 0 0 0 0
ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ 0 0 22 0 0 0 0
ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ 0 0 23 0 0 0 0
ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ 0 0 29 0 0 0 0
ສູນຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ແຜນການ 0 0 11 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 1 0 0
ອື່ນໆ 1553 215 0 718 0 0 74