ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການກະຊວງ 0 0 50 0 0 0 0
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 0 0 16 0 0 0 0
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື 0 0 17 0 0 0 0
ກົມການເງິນ 0 0 21 0 0 0 0
ກົມກວດກາ 0 0 23 0 0 0 0
ກົມນິຕິກຳ 0 0 16 0 0 0 0
ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ 0 0 6 0 0 0 0
ກົມທາງລົດໄຟ 0 0 12 0 0 0 0
ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ 0 0 14 0 0 0 0
ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 0 0 29 0 0 0 0
ກອງຈະລາຈອນທາງອາກາດລາວ 0 0 23 0 0 0 0
ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 0 0 20 0 0 0 0
ກົມທາງນຳ້ 0 0 39 0 0 0 0
ກົມຂົວທາງ 0 0 2 0 0 0 0
ກົມຂົນສົ່ງ 0 0 1 0 0 0 0
ກົມນຳ້ປະປາ 0 0 1 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 1 0 0
ອື່ນໆ 0 18 0 1 0 0 0