ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງວ່າການກະຊວງ 0 0 3 0 0 0 72
ກົມສື່ສານ 0 0 42 0 0 0 159
ກົມ202 0 0 2 0 0 0 0
ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ 0 0 1 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 1 0 0
ອື່ນໆ 17 43 4 23 0 0 0