ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການ 0 0 13 0 0 0 0
ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ 0 0 7 0 0 0 0
ກົມຂ່າວສານແມ່ຍິງລາວ 0 0 7 0 0 0 0
ກົມໂຄສະນາອົບຮົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ 0 0 6 0 0 0 0
ມພັດທະນາແມ່ຍິງລາວ 0 0 5 0 0 0 0
ກົມກວດກາ 0 0 7 0 0 0 0
ສູນອົບຮົມແມ່ຍິງລາວ 0 0 6 0 0 0 0
ສູນໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ 0 0 5 0 0 0 0
ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຫໍມູນເຊື້ອແມ່ຍິງລາວ 0 0 5 0 0 0 0
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ 0 0 6 0 0 0 0
ຫ້ອງການກອງເລຂາຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ ແລະ ເດັກ ແຫ່ງຊາດ 0 0 9 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 0 0 0
70 0 0 35 0 0 0