ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການ 0 0 84 0 0 0 41
ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ 0 0 59 0 0 0 0
ກົມບໍລິການທະນາຄານ 0 0 80 0 0 0 0
ກົມນິຕິກຳ 0 0 22 0 0 0 0
ສຳນັກງານປົກປ້ອງເງິນຝາກ 0 0 21 0 0 0 0
ກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ 0 0 41 0 0 0 8
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 0 0 36 0 0 0 0
ໂຮງພິມທະນະບັດ ທຫລ 0 0 68 0 0 0 0
ກົມບັນຊີ ແລະ ການເງິນ 0 0 40 0 0 0 0
ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ 0 0 56 0 0 0 0
ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງ 0 0 24 0 0 0 0
ສຳນັກງານຂໍ້ມູນຕ້ານການຟອກເງິນ 0 0 45 0 0 0 0
ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ 0 0 51 0 0 0 0
ກົມພິມຈຳໜ່າຍ 0 0 63 0 0 0 0
ກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ 0 0 65 0 0 0 0
ສູນບໍລິການເກັບຊື້ໜີ້ ແລະ ຮັບຝາກເກັບໜີ້ 0 0 37 0 0 0 0
ກົມກວດກາພາຍໃນ 0 0 35 0 0 0 0
ກົມຮ່ວມມືສາກົນ 0 0 38 0 0 0 0
ບໍລິສັດ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສິນເຊື່ອແຫ່ງ ສປປ ລາວ 0 0 18 0 0 0 0
ສະຖາບັນການທະນາຄານ 0 0 152 0 0 0 0
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ 0 0 41 0 0 0 0
ອື່ນໆ 104 0 7 0 0 0 0