ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ເມືອງສາລະວັນ 0 0 5 0 0 0 0
ເມືອງລະຄອນເພັງ 0 0 5 0 0 0 0
ເມືອງວາປີ 0 0 7 0 0 0 0
ເມືອງເລົ່າງາມ 0 0 67 0 0 0 0
ເມືອງຕຸ້ມລານ 0 0 5 0 0 0 0
ເມືອງຕະໂອ້ຍ 0 0 6 0 0 0 0
ເມືອງຄົງເຊໂດນ 0 0 6 0 0 0 0
ເມືອງສະໝ້ວຍ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 0 0 24 0 0 1 78
ພະແນກ ພາຍໃນ 0 0 34 0 0 0 0
ພະແນກ ຍຸຕິທຳ 0 0 0 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກຊ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ການເງິນ 0 0 44 0 0 1 0
ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ການຕ່າງປະເທດ 0 0 1 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກສ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 0 0 0 0 0 0 0
ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 0 0 0 0 0 0 0
ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 0 0 13 0 0 0 0
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 0 0 0 0 0 0 0
ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 0 0 1 0 0 1 0
ຫ້ອງວ່າການແຂວງ 0 0 12 0 1 0 47
ອື່ນໆ 0 42 78 40 0 2 6