ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການກະຊວງ 0 0 41 0 0 0 0
ກົມການຂ່າວ 0 0 35 0 0 0 0
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 0 0 12 0 0 0 0
ກົມກົງສູນ 0 0 22 0 0 0 0
ກົມກວດກາ 0 0 18 0 0 0 0
ກົມອາຊຽນ 0 0 27 0 0 0 0
ກົມອາຊີປາຊີຟິກ ແລະ ອາຟຣິກາ 0 0 54 0 0 0 0
ກົມເອີຣົບ ແລະ ອາເມຣິກາ 0 0 43 0 0 0 0
ກົມສົນທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ 0 0 38 0 0 0 0
ກົມເສດຖະກິດ 0 0 38 0 0 0 0
ກົມອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ 0 0 53 0 0 0 0
ກົມພິທີການທູດ 0 0 26 0 0 0 0
ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຊາຍແດນແຫ່ງຊາດ 0 0 47 0 0 0 0
ກົມພົວພັນຄົນເຊື້ອຊາດລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດ 0 0 30 0 0 0 0
ກົມ​ການ​ເງິນ 0 0 41 0 0 0 0
ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ 0 0 34 0 0 0 0
ຫ້ອງການບໍລິຫານສະຖານທູດ 0 0 15 0 0 0 0
ສະຖານທູດ 0 0 195 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 1 1 0
ອື່ນໆ 571 1042 6 433 0 0 0