ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງວ່າການກະຊວງ 0 0 1 0 1 0 0
ກົມການສື່ສານ 0 0 1 0 0 0 0
ກົມໃຫ່ຍເສນາທິການ 0 0 1 0 0 0 0
ສູນ206 0 0 5 0 0 0 0
ກົມໃຫຍ່ສັນຕິບານ 0 0 0 0 0 0 0
ໂຄງການສື່ສານ 0 0 1 0 0 0 0
ອື່ນໆ 0 0 12 0 0 0 0