ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການກະຊວງ 0 0 28 0 0 0 1
ກົມຈັດຕັ້ງ 0 0 1 0 0 0 0
ກົມກວດກາ 0 0 1 0 0 0 0
ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ 0 0 1 0 0 0 0
ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ 0 0 12 0 0 0 0
ກົມເອກະສານແຫ່ງຊາດ 0 0 9 0 0 0 0
ກົມປະເມີນຜົນ ແລະ ພັດທະນາລັດຖະກອນ 0 0 1 0 0 0 0
ກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ 0 0 1 0 0 0 0
ກົມຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ 0 0 2 0 0 0 0
ກົມແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ 0 0 8 0 0 0 0
ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ 0 0 1 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 1 0 0
ອື່ນໆ 385 0 3 1 0 0 0