ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການກະຊວງ 0 0 25 0 0 0 397
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 0 0 12 0 0 0 0
ກົມທະບຽນສານ 0 0 11 0 0 0 0
ກົມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນນິຕິກໍາ 0 0 11 0 0 0 0
ກົມສົ່ງເສີມລະບົບຍຸຕິທໍາ 0 0 15 0 0 0 0
ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ 0 0 14 0 0 0 0
ສະຖາບັນຍຸຕິທໍາແຫ່ງຊາດ 0 0 40 0 0 0 0
ກົມກົດໝາຍ 0 0 11 0 0 0 0
ສູນແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ 0 0 10 0 0 0 0
ກົມກວດກາ 0 0 12 0 0 0 0
ກົມຮ່ວມມືສາກົນ 0 0 12 0 0 0 0
ກົມຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ 0 0 13 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 1 1 56
ອື່ນໆ 392 73 5 192 0 0 144