ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການກະຊວງ 0 0 39 0 0 0 0
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 0 0 15 0 0 0 0
ກົມກວດກາ 0 0 11 0 0 0 0
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ 0 0 16 0 0 0 0
ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ 0 0 17 0 0 0 0
ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ 0 0 16 0 0 0 0
ກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່ 0 0 21 0 0 0 0
ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ 0 0 26 0 0 0 0
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື 0 0 23 0 0 0 0
ກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ 0 0 15 0 0 0 0
ສະຖາບັນພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ວັດສະດຸໃໝ່ 0 0 18 0 0 0 0
ກົມນິຕິກຳ 0 0 14 0 0 0 0
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 0 0 13 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 1 0 0
ອື່ນໆ 13 0 6 28 0 0 0