ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການກະຊວງ 0 0 35 0 0 0 101
ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ 0 0 21 0 0 0 0
ກົມກວດກາພັກ 0 0 33 0 0 0 0
ພົວພັນຕ່າງປະເທດ 0 0 18 0 0 0 0
ກົມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວາລະສານກວດກາ 0 0 23 0 0 0 0
ກົມກວດກາລັດ 0 0 55 0 0 0 0
ກົມຕ້ານ ແລະ ສອບສວນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ 0 0 48 0 0 0 0
ກົມຕິດຕາມ, ກວດກາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການກວດກາ 0 0 26 0 0 0 0
ກົມຄົ້ນຄ້ວາຄຳຮ້ອງ ແລະ ຄຳສະເໜີ 0 0 30 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 0 0 0
ອື່ນໆ 0 0 7 290 0 0 0