ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ສູນໄອຊີທີ 0 0 2 0 0 0 3
ກົມແຜນການ 0 0 1 0 0 0 0
ຫ້ອງການກະຊວງ 0 0 16 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 1 0 0
ອື່ນໆ 321 0 62 34 0 0 0
ສູນສົ່ງເສີມການຮຽນຮ່ວມ 0 0 15 0 0 0 0