ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການ 0 0 39 0 0 0 0
ກົມເຍົາວະຊົນ 0 0 14 0 0 0 0
ກົມອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ 0 0 15 0 0 0 0
ກົມຂະບວນການຊາວໜຸ່ມ 0 0 17 0 0 0 0
ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ 0 0 18 0 0 0 0
ກົມສື່ມວນຊົນໜຸ່ມລາວ 0 0 18 0 0 0 0
ກົມກວດກາ 0 0 15 0 0 0 0
ການພັດທະນາວິຊາຊີບຊາວໜຸ່ມ 0 0 20 0 0 0 0
ສູນມິດຕະພາບຊາວໜຸ່ມລາວ-ຫວຽດນາມ 0 0 9 0 0 0 0
ກົມພົວພັນ-ຮ່ວມມື້ກັບຕ່າງປະເທດ 0 0 14 0 0 0 0
ວັງເຍົາວະຊົນ 0 0 8 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 0 0 0
ອື່ນໆ 0 0 3 184 0 0 0