ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການກະຊວງ 0 0 6 0 0 0 2
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 0 0 4 0 0 0 0
ກົມກວດກາ 0 0 3 0 0 0 0
ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ 0 0 3 0 0 0 0
ກົມປູກຝັງ 0 0 4 0 0 0 0
ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ 0 0 7 0 0 0 0
ກົມປ່າໄມ້ 0 0 3 0 0 0 0
ກົມຊົນລະປະທານ 0 0 3 0 0 0 0
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 0 0 4 0 0 0 0
ກົມສົ່ງເສີມເຕັກນິກ ແລະ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ 0 0 4 0 0 0 0
ກົມກວດກາປ່າໄມ້ 0 0 4 0 0 0 0
ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກຳ 0 0 4 0 0 0 0
ກົມພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ສະຫະກອນ 0 0 4 0 0 0 0
ກົມຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດິນກະສິກຳ 0 0 4 0 0 0 0
ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ 0 0 4 0 0 0 0
ສູນຮ່ວມມືລາວ-ເກົາຫຼີ 0 0 5 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 1 0 0
ອື່ນໆ 1175 0 3 162 0 0 0