ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການກະຊວງ 0 0 24 0 0 0 2
ກົມກວດກາ 0 0 11 0 0 0 0
ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ 0 0 16 0 0 0 0
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 0 0 20 0 0 0 0
ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ 0 0 23 0 0 0 0
ກົມສັງຄົມສົງເຄາະ 0 0 21 0 0 0 0
ກົມນະໂຍບາຍ 0 0 19 0 0 0 0
ອົງການປະກັນສັງຄົມ 0 0 2 0 0 0 0
ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີ 0 0 3 0 0 0 0
ອົງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 0 0 1 0 0 0 0
ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ 0 0 0 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 1 0 0
ອື່ນໆ 315 7 2 17 0 0 0