ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການກະຊວງ 0 0 8 0 0 0 0
ກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ 0 0 1 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 1 0 0
ອື່ນໆ 580 0 3 0 0 0 0