ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການກະຊວງ 0 0 3 0 0 0 619
ກົມງົບປະມານ 0 0 1 0 0 0 0
ກົມສ່ວຍສາອາກອນ 0 0 1 0 0 0 0
ກົມພາສີ 0 0 1 0 0 0 0
ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແຫ່ງລັດ 0 0 1 0 0 0 0
ກົມປະຕິຮູບລັດວິສະຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ 0 0 1 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 1 0 0
ອື່ນໆ 0 0 2 2 0 0 593