ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການ 0 0 34 0 0 0 4
ກົມອາຊີ, ປາຊີຟິກ ແລະ ອາຟຣິກກາ 0 0 23 0 0 0 0
ກົມເອີຣົບ-ອາເມຣິກາ 0 0 20 0 0 0 0
ກົມພົວພັນສາກົນຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ 0 0 18 0 0 0 0
ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ 0 0 15 0 0 0 0
ກົມຄົ້ນ​ຄວ້າ​-ສັງ​ລວມ 0 0 18 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 0 0 0
ອື່ນໆ 112 0 3 145 0 0 0