ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ກົມອົບຮົມ 0 0 24 0 0 0 0
ກົມໂຄສະນາ 0 0 29 0 0 0 0
ຫ້ອງການ 0 0 31 0 0 0 0
ກົມສັງລວມ 0 0 18 0 0 0 0
ກົມຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ 0 0 14 0 0 0 0
ກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ 0 0 20 0 0 0 0
ວາລະສານ ອະລຸ່ນໃໝ່ 0 0 21 0 0 0 0
ວາລະສານ ໂຄສະນາ 0 0 14 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 3 0 0 0 0
ອື່ນໆ 0 209 9 200 0 0 0
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ 0 0 37 0 0 0 0
ຫ້ອງການສະພາທິດສະດີສູນກາງພັກ 149 0 9 0 0 0 0