ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການ 0 0 43 0 0 0 0
ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ 0 0 20 0 0 0 0
ກົມກໍ່ສ້າງພັກ 0 0 26 0 0 0 0
ກົມກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ກົດລະບຽບພັກ 0 0 21 0 0 0 0
ກົມຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ 0 0 30 0 0 0 0
ກົມກໍ່ສ້າງພະນັກງານ 0 0 19 0 0 0 0
ກົມປ້ອງກັນພັກ-ພະນັກງານ 0 0 14 0 0 0 0
ກົມໂຄສະນາກໍ່ສ້າງພັກ-ພະນັກງານ 0 0 20 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 0 0 0
ອື່ນໆ 43 10 3 17 0 0 0