ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ເມືອງແປກ (ໂພນສະຫວັນ) 0 0 1 0 0 0 0
ເມືອງຄຳ 0 0 1 0 0 0 0
ເມືອງໜອງແຮດ 0 0 1 0 0 0 0
ເມືອງຄູນ 0 0 1 0 0 0 0
ເມືອງໝອກ 0 0 1 0 0 0 0
ເມືອງພູກູດ 0 0 1 0 0 0 0
ເມືອງຜາໄຊ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ພາຍໃນ 0 0 34 0 0 0 0
ພະແນກ ຍຸຕິທຳ 0 0 1 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກຊ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ການເງິນ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ການຕ່າງປະເທດ 0 0 1 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກສ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 0 0 2 0 0 0 0
ຫ້ອງວ່າການແຂວງ 0 0 76 0 1 0 53
ອື່ນໆ 112 85 15 27 0 0 0
ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 0 0 30 0 0 1 91