ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການ 0 0 13 10 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 4 3 0 0 0
ອື່ນໆ 0 0 4 0 0 0 0
ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 0 0 3 3 0 0 0
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການເມືອງວິທະຍາ 0 0 6 6 0 0 0
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 0 0 3 3 0 0 0
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດ ແລະ ບູຮານວິທະຍາ 0 0 5 5 0 0 0
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາວິສາຫະກິດ 0 0 4 4 0 0 0
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວັດທະນະທຳ 0 0 2 2 0 0 0
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດມະຫາພາກ 0 0 2 2 0 0 0
ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ 0 0 2 2 0 0 0
ຫ້ອງການຄຸ້ມວິທະຍາສາດ 147 0 3 3 0 0 0