ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ຫ້ອງການ 0 0 33 0 0 0 220
ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ 0 0 21 0 0 0 0
ກົມຈັດຕັ້ງ - ພະນັກງານ 0 0 30 0 0 0 0
ກົມການເງິນ 0 0 20 0 0 0 0
ກົມຕິດຕາມກວດກາທົ່ວໄປ 0 0 15 0 0 0 0
ກົມຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນຄະດີແພ່ງ 0 0 29 0 0 0 0
ກົມຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນຄະດີອາຍາ 0 0 24 0 0 0 0
ກົມຕິດຕາມກວດກາຄ້າຍຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ 0 0 21 0 0 0 0
ກົມກວດກາ 0 0 16 0 0 0 0
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າໄອຍະການ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໄອຍະການ 0 0 28 0 0 0 0
ຂັ້ນກະຊວງ 0 0 0 0 0 1 0
ອື່ນໆ 36 56 0 0 0 0 573