ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ເມືອງ ລອງແຈ້ງ 0 0 1 0 0 0 0
ເມືອງ ອະນຸວົງ 0 0 1 0 0 0 0
ເມືອງ ທາໂທມ 0 0 1 0 0 0 0
ເມືອງ ຮົມ 0 0 1 0 0 0 0
ເມືອງ ລ້ອງຊານ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 0 0 26 0 0 1 87
ພະແນກ ພາຍໃນ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ຍຸຕິທຳ 0 0 1 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກຊ 0 0 27 0 0 0 0
ພະແນກ ການເງິນ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ການຕ່າງປະເທດ 0 0 0 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກສ 0 0 23 0 0 0 0
ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 0 0 30 0 0 0 0
ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 0 0 41 0 0 0 0
ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 0 0 1 0 0 0 0
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 0 0 36 0 0 0 0
ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 0 0 22 0 0 0 0
ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 0 0 47 0 0 0 0
ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 0 0 34 0 0 0 0
ຫ້ອງວ່າການແຂວງ 0 0 41 0 1 0 36
ອື່ນໆ 27 22 126 257 0 0 0