ກັບຄືນ
ລ/ດ e-office Email G-chat G-share G-net G-web VC
ເມືອງ​ປາກ​ຊັນ 0 0 107 0 0 0 0
​ເມືອງ​ທ່າ​ພະ​ບາດ 0 0 2 0 0 0 0
ເມືອງ​ປາກ​ກະດິງ 0 0 36 0 0 0 0
​ເມືອງ​ບໍລິ​ຄັນ 0 0 42 0 0 0 0
​ເມືອງ​ຄຳ​ເກີດ 0 0 127 0 0 0 0
​ເມືອງ​ວຽງທອງ 0 0 84 0 0 0 0
ເມືອງ​ໄຊ​ຈຳ​ພອນ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ 0 0 32 0 0 1 81
ພະແນກ ພາຍໃນ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ຍຸຕິທຳ 0 0 41 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກຊ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ການເງິນ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ສາທາລະນະສຸກ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 0 0 3 0 0 0 0
ພະແນກ ການຕ່າງປະເທດ 0 0 14 0 0 0 0
ກອງບັນຊາການ ປກສ 0 0 3 0 0 0 0
ພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 0 0 12 0 0 0 0
ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 0 0 2 0 0 0 0
ພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ 0 0 3 0 0 0 0
ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 0 0 2 0 0 0 0
ຫ້ອງວ່າການແຂວງ 0 0 7 0 1 0 60
ອື່ນໆ 77 5 42 129 0 0 0